jueves, 17 de julio de 2014

140717-COALICIÓ COMPROMÍS DAVANT LA NOVA “LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISSATGE” (LOTUP) PRESENTADA PEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA Juny 2014

IPR.ANYIV-MMXIV. http://www.iniciativaperrelleu.blogspot.com.es

http://iniciativaperrelleu.blogspot.com.es/2014/07/140717-coalicio-compromis-davant-la.html
COALICIÓ COMPROMÍS DAVANT LA NOVA “LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISSATGE” (LOTUP) PRESENTADA PEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Juny 2014

Després de dos anys des de la seua redacció, el Consell envia a les Corts un projecte legislatiu que pretén substituir la majoria de les lleis urbanístiques vigents a l'actualitat, per tal -diuen els seus promotors- de simplificar, millorar, i actualitzar la gestió de l'urbanisme valencià. Aquesta era, sense cap dubte, una oportunitat excepcional per a introduir la racionalitat en el desenvolupament territorial i urbanístic del País Valencià, la qual cosa significava, d'entrada, poder corregir els errors comesos en el passat (remot i recent) i oferir un escenari en el qual l'activitat econòmica, tan necessària, supose una millora de la qualitat de vida de la població, sense perjudicar els valors històrics, naturals i paisatgístics de la nostra Comunitat.

S'afirma, en el segon paràgraf de la Exposició de motius, que aquesta reforma respon a una demanda social. Però sembla que no s'havia entès el missatge: la societat valenciana feia una demanda de prudència, de mesura en el creixement urbanístic, de posar fre a la dinàmica suïcida de destrucció del territori i del teixit productiu, a la qual se'ns havia arrossegat. Les successives lleis urbanístiques valencianes que hem conegut: la LRAU, la LUV, la Llei del Golf, la d'Actuacions Territorials Estratègiques... han servit per a accelerar un gegantí procés urbanitzador, les conseqüències del qual han estat: afavorir l'acumulació de la propietat del sòl en menys mans; disparar les requalificacions de sòl massives i temeràries; generar modificacions abusives del planejament a la mida de certs promotors; dur a la proliferació de noves urbanitzacions amb finalitat purament especulativa; l'aparició i l'abús de la nova figura del “promotor-urbanitzador”, amb drets d'expropiació no només de sòl ociós, sinó també de propietaris residents; a la discrecionalitat de l'Administració per a aprovar projectes innecessaris i amb greus impactes territorials, ambientals i paisatgístics...

No obstant l'anunci de modernització, l'urbanisme que planteja la LOTUP segueix en la mateixa línia d'abans. No es planteja com a un servei públic per a millorar la vida dels ciutadans, per a redistribuir, en espècie, la renda urbana, sinó com a una maquinària pública posada al servei del sector privat. En l'Exposició de motius s'insisteix en açò: “L'últim dels grans objectius de la reforma legal és la seua flexibilitat i la seua adaptació a la conjuntura econòmica i immobiliària actual, la qual requereix d'ajustos i d'instruments que s'adapten a les demandes reals del mercat”. És una llei que intenta respondre al mercat, no als ciutadans. Que aposta per un Urbanisme mercantil, empresarial, concessional, enfront d'un altre d'inspiració social i ecològica. On estan les demandes i les necessitats socials?, on està el reconeixement de les limitacions d'uns ecosistemes, que en el nostre País Valencià, es troben summament danyats, i la reparació del quals és urgent?. El territori, el paisatge, el medi ambient no es consideren com el que són: recursos finits que han de ser utilitzats comunitàriament amb tota cura, sinó com a “actius no deslocalitzables a explotar, factors clau de competitivitat (…) per a captar inversions, talents...” Tots els mantres de l'Urbanisme Neoliberal s'anuncien ja des de l'Exposició de motius d'aquest Projecte de Llei.

La política urbanística i la legislació orientada exclusivament a facilitar l'especulació havia sigut responsable de la bambolla immobiliària, que va desviar la inversió productiva de la indústria cap a l'adquisició de sòl, va incentivar un major abandonament de l'agricultura, i que amb el seu esclat va arruïnar a empreses i a particulars, i va liquidar el sector financer valencià (caixes d'Estalvi i Banc de València). L'escenari territorial resultant és el d'un parc immens d'habitatges sense acabar, d'urbanitzacions paralitzades a penes iniciades, i d'un creixement urbà en ubicacions inadequades, deixant una pesada càrrega financera i d'obligacions de servei als Ajuntaments, que creien haver trobat la drecera cap a un progrés sense límit.

Però és que, a més a més, aquest projecte de llei  no compleix amb la majoria dels objectius que pretén, com podem comprovar analitzant l'enumeració que fa el mateix Consell:

Objectiu 1: “La simplificació del sistema legal vigent”

La justificació de la conveniència i oportunitat tramitació de la LOTUP insisteix, en primer lloc, en la voluntat de simplificar, de fer intel·ligible, l'embolic de textos legals que regeixen els processos d'ocupació del territori i la urbanització. No obstant, açò no s'ha aconseguit. Els 269 articles, més annexos i disposicions addicionals, no redueixen, no racionalitzen, no aclareixen, els procediments d'urbanització, sinó que els confonen, els compliquen, els burocratitzen, i encara més: deixen un ample marge per als dubtes, per a problemes d'interpretació, el conjunt està ple de llacunes.

També hi ha un ample marge per a la discrecionalitat de l'administració, i per als procediments d'excepció, que estan en la base de la corrupció i el tràfic de favors. La falta de rigor i de sistematització en la redacció del text s’adverteix al llarg del text, per la confusió en la utilització de la terminologia, en la mateixa redacció, i en les seues contradiccions. Altres vegades, sobre tot als articles inicials, es parla en termes de declaració d’intencions, sense concretar.

La recent Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana té una especial transcendència pel que fa a la formulació de plans urbanístics. Algunes crítiques que es van fer a aqueixa norma en el seu moment anaven dirigides a la disfunció que pot suposar el fet que els plans de mobilitat no estiguen integrats en el planejament urbanístic, i per tant queden com a “instruments secundaris”. Apareixia ara, per tant, una oportunitat per a vincular-los en aquest intent de “refondre” totes les normes prèvies, que no ha sigut aprofitada. Cal tenir en compte que les funcions derivades de la mobilitat –caminar, passejar, desplaçar-se en mitjans mecanitzats, privats o públics- condicionen de manera determinant la configuració dels nostres carrers i places i per tant, tenen un caràcter estructurant en el planejament.


Objectiu 2 – “La introducció dels principis de sostenibilitat ambiental i territorial en l'elaboració i tramitació de plans i programes”

A l'article 3 es defineix com a “desenrotllament territorial i urbanístic sostenible...el que satisfà les demandes adequades i suficients de sòl... preservant, valorant i activant les distintes components ambientals, paisatgístiques i culturals del territori, a fi de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i el desenrotllament equilibrat del territori”

El terme “sostenibilitat” s'utilitza en aquesta llei amb un significat de curt abast, excessivament desarrollista, que no arreplega adequadament ni tant sols determinacions de la Constitució Espanyola de 1979 (article 45 i uns altres), on s'assenyala que:
·      “1. Tots tenen el dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure conservar-ho.
·      2. Els poders públics vetlaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva”

La Carta Europea de l'Ordenació del territori (1983) plantejava així els objectius fonamentals que han de perseguir-se de forma paral·lela:
·      El desenvolupament socioeconòmic equilibrat de les regions
·      La millora de la qualitat de vida
·      La gestió responsable dels recursos naturals i la protecció del medi ambient
·      La utilització racional del territori (en particular, la implantació, organització i desenvolupament dels grans complexos urbans i industrials i assegurar la protecció de les terres agrícoles i ramaderes).

Per a nosaltres, el concepte de desenrotllament territorial i urbanístic sostenible seria el que garanteix l'ordenació equilibrada del territori, per a distribuir de manera harmònica les activitats residencials i productives de la població, així com els serveis i equipaments, amb els criteris de garantir la salut i la qualitat de vida de les persones, facilitant l'accés a un habitatge digne i de cost assequible, la prevenció de riscos, la conservació dels recursos naturals, i la preservació de la flora i fauna natural, i del paisatge. Per a açò se satisfaran les demandes adequades i suficients de sòl, de manera compatible amb els anteriors objectius, orientant-les de manera que es potencien assentaments compactes, es minimitze l'ocupació de nous sòls, i se done preferència a la rehabilitació d'edificis, la millora dels espais públics urbans, i al reciclat d'espais ja urbanitzats.

Es troba a faltar també, en l'exposició de motius, malgrat el seu brindis al sol en relació amb la “sostenibilitat”, alguna referència als grans problemes ambientals del segle XXI, que van a condicionar, de manera ineludible, el futur de l'urbanisme: el canvi climàtic, la crisi energètica, els canvis en el cicle de l'aigua, la desertització, l'estrès i l'esgotament dels nostres espais naturals... En estreta relació amb l'anterior, la mobilitat urbana hauria d'aparèixer vinculada amb la sostenibilitat. Cert és que ja existeix una altra norma sobre aquest tema, però no s'ha integrat en aquest nou projecte.

El concepte d'Infraestructura Verda es trasllada a aquest projecte des de l'anterior Llei del Paisatge, però ací es converteix en l'element que es pretén més nou de la LOTUP. Tal com està definit, (art. 4) la Infraestructura Verda és un sistema territorial que inclou molt més que els espais verds, com la seua denominació dóna a entendre, abastant els espais de valor ambiental, cultural, paisatgístic, agrícola; els de risc ambiental; els corredors ecològics; les connexions entre tots els anteriors, i fins i tot els espais lliures i verds en sòl urbà i urbanitzables. En concret s'esmenten: la xarxa Natura 2000, els espais naturals i les àrees protegits, els ecosistemes humits, els espais costaners i la zona marina (gens verda francament), les muntanyes de domini públic, les àrees agrícoles d'alta capacitat, les zones crítiques per la incidència de riscos naturals, les àrees que el planejament estima adequat incorporar-li,… en un llarg llistat, encara que en bastant casos poc definit.

D'entrada caldria qüestionar la denominació, traslladada massa literalment de la literatura urbanística nord-americana, i incorporada amb matisacions en l'europea. El terme és confús, més quan, en el nostre territori, bona part d'aqueixos espais no serien de color verd, almenys durant gran part de l'any. De la seua lectura en la LOTUP es dedueix que està integrat pels espais exclosos de la urbanització, una espècie d'Estructura Territorial per a la preservació de certes àrees dels processos urbanitzadors. En realitat, l'objectiu del reconeixement d'aquesta “Infraestructura Verda” hauria de ser la delimitació dels espais que han de preservar-se de la urbanització, per ser la base per al sosteniment de la vida, la recuperació i recarrega dels ecosistemes i la preservació dels recursos naturals (especialment de l'aigua), però assenyalant que d'aquesta preservació també depèn la supervivència dels ecosistemes humans. Açò requereix no solament la protecció d'espais naturals i rurals grans i xicotets, sinó també la seua connexió mitjançant corredors ecològics. Aquests corredors han de penetrar fins i tot a l'interior de les àrees urbanitzades, al temps que es converteixen en permeables les grans infraestructures que actualment suposen una barrera per a la transmissió de la biodiversitat. No obstant açò, en l'articulat sembla persistir un desig excessiu de “posada en valor” econòmica del territori, que poden provocar una excessiva pressió humana sobre els espais naturals.

La nostra definició d'aquest concepte hauria de partir de la constatació de que el territori i el paisatge de la Comunitat Valenciana ha patit una pèrdua i una fragmentació d'hàbitats majors que cap altre espai europeu. El consegüent problema per a la biodiversitat i els ecosistemes és greu. Encara que les zones naturals més importants estan ara protegides per la xarxa Natura 2000, les espècies segueixen amb la necessitat de desplaçar-se per a sobreviure a llarg termini. Una infraestructura verda, composta pels espais naturals, cursos i masses d'aigua, els espais no urbanitzats, i els grans espais verds de les ciutats, així com els corredors ecològics que els interconnecten, permetrà mantenir en bon estat els ecosistemes, perquè puguen seguir prestant els seus valuosos serveis a la societat, com són l'aire net i l'aigua pura. La inversió en una infraestructura verda té una lògica econòmica: mantenir la capacitat de la naturalesa, per exemple, per a mitigar els efectes negatius del canvi climàtic, és molt més rendible que substituir aqueixos serveis perduts per solucions tecnològiques humanes molt més costoses. El millor mitjà per a crear una infraestructura verda és adoptar un enfocament integrat de la gestió del sòl i una acurada planificació estratègica del territori. Tots els usuaris del sòl i els sectors responsables de la formulació de polítiques han de comprometre's des del principi en el procés de creació de la infraestructura verda i assumir la part de responsabilitat que els correspon.

Desprès de la experiència de la bambolla immobiliària, resulta estrany que la LOTUP no arreplegue les aportacions suggerides pel Reial decret legislatiu 2/2008, del Govern central, que pretenia desplaçar la tradicional concepció desarrollista de l'urbanisme, per a impulsar un major control del creixement urbà, centrant l'activitat urbanitzadora en la regeneració de la ciutat existent, i no en noves transformacions de sòl. Aquest plantejament estava en línia amb l'Estratègia temàtica per al medi ambient urbà de la Unió Europea, que proposava un model de ciutat compacta, i advertia dels greus inconvenients de la urbanització dispersa i desordenada, com la que s'ha vingut impulsant per l'urbanisme valencià.

En aquest reial decret es planteja (Article 10 a) “Atribuir en l'ordenació territorial i urbanística
una destinació que comporte o possibilite el pas de la situació de sòl rural a la de sòl urbanitzat, mitjançant la urbanització, al sòl precís per a satisfer les necessitats que ho justifiquen, impedir l'especulació amb ell, i preservar de la urbanització a la resta del sòl rural.
” Un sistema de control habitual en algunes legislacions autonòmiques adaptades a aquesta llei estatal és l'establiment de limitacions a les noves urbanitzacions promogudes mitjançant figures de planejament parcial (com ara els PAI), per baix d'un percentatge màxim de creixement de la població sobre el cens actual, de l'ordre del 20% o similar.3 – La millora de la transparència i la seguretat jurídica

La raó principal de l'anterior canvi legislatiu (de la LRAU a la LUV) en matèria urbanística era, com és ben sabut, sortejar les denúncies dels afectats per nombrosos PAI, que varen arribar fins a la Comissió de Peticions de la Unió Europea, degut a les pràctiques d'assignació de drets d'urbanització als promotors, sense cap procediment concursal transparent, sense igualtat d'oportunitats, i sense respectar els drets dels propietaris

A l'hora de redactar un nou text legal es feia necessari partir d'una avaluació crítica del procés dut a terme en l'última dècada, una anàlisi sobre el que alguns qualifiquen de “tsunami urbanístic”, i el seu correlat en la “bambolla immobiliària”, la gestació de la qual i el seu esclat han sigut els factors decisius en l'actual crisi estructural de l'economia espanyola, que afecta de manera més aguda a la Comunitat Valenciana. Sens dubte la legislació urbanística valenciana de les dues últimes dècades ha tingut èxit en posar sòl en el mercat immobiliari, però amb efectes ben diferents dels anunciats: en lloc de l'abaratiment del preu de l'habitatge, es va produir un gran encariment del mateix, provocant un greu endeutament familiar, fins i tot la pèrdua de la vivenda per desnonament, o trobant-se ara amb la reducció del seu valor patrimonial, quan el benestar de les famílies s'ha reduït per la desocupació, la caiguda salarial, i les perspectives de crisis de llarga durada. L'efecte real de les anteriors lleis urbanístiques ha sigut una gran activitat de compravenda de terrenys, i una requalificació de sòl per sobre de les necessitats residencials i industrials reals.

Calia assegurar les bases d'una nova etapa en la qual no es donaren de nou les condicions legals, socials i econòmiques per a un urbanisme imprudent i desmesurat (no cal parlar només de “desarrollista”), tal com ho hem viscut. . Però, en realitat, en aquesta nova llei, encara que la seua exposició de motius la denomina com a “innovadora i eficaç”, s'observa un gran continuisme amb l'anterior legislació urbanística valenciana.

El concepte d'Actuació Territorial Estratègica suposa una altra de les aportacions "innovadores" de la anterior legislació urbanística valenciana, que s'incorpora de manera privilegiada a la presente llei. Dit d'una altra manera, aquesta innovació suposa una anomalia en el context de la legislació espanyola o europea. Es tracta d'un mecanisme d'excepció inventat per a poder forçar, per banda de la Generalitat, la voluntat proteccionista dels municipis que es van oposar, en el seu moment, a la bambolla immobiliària. El seu antecedent està en la Llei del Golf impulsada pel llavors Conseller Rafael Blasco, que pretenia poder imposar a un municipi la creació d'un camp de golf (i de la seua urbanització annexa), amb el pretext de l'interès general i la creació de riquesa. Aquesta fórmula seria innecessària per a disposar de sòl per a actuacions de tipus estratègic o productiu, ja que la disponibilitat a la Comunitat Valenciana de sòl urbanitzat o programat és ingent, i es podria acollir qualsevol activitat. Aquesta figura especial, en realitat, suposa eludir els procediments reglats d'aprovació de plans i de la seua avaluació ambiental estratègica, i per tant introdueix un procediment discriminatori, que redueix la protecció legal i ambiental davant iniciatives privades o públiques, imposant propostes (fonamentalment especulatives o comercials, pel que s'ha vist fins al moment) sense consens social ni de les administracions locals. Compromís demana la eliminació d'esta figura legal.

Cal dir també que la nova llei no contempla la lluita contra la especulació. Sorprèn que el terme especulació solament siga esmentada una única vegada (art. 7.1) en un text de 269 articles, i només en relació amb la possibilitat de “estrangulaments en l'oferta de sòl”, amb l'evident intenció de justificar classificacions del sòl expansives, ignorant les diferents formes i tipus d'especulació fundiària i immobiliària que existeixen.

En este sentit, aquesta Llei fins i tot incompliria l’article 47 de la Constitució espanyola, que afirma que “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per tal d'impedir l'especulació.” És més que evident que una de les causes de l’actual crisi i major misèria actual de la població ha estat l’especulació del sòl produïda durant el període de la bambolla immobiliària. Resulta totalment irresponsable i fora de la realitat ignorar aquesta obvietat, actuar com si mai no haguera passat, i no legislar la utilització del sòl per tal d’impedir que es torne a produir.

La LOTUP aplica una interpretació restrictiva en relació a la participació ciutadana i al dret d'informació pública, que dubtosament acompleix els objectius de les Directives europees i les lleis transposades a la legislació espanyola i autonòmica. Així es pot veure en l'article 48, on s'enumeren les persones i institucions participants en l'avaluació de plans i programes. En el subapartat c) es defineix com a “Públic: qualsevol persona física o jurídica, així com les seues associacions, organitzacions o grups legalment constituts”. Aquesta formulació és suficientment àmplia i comprensiva, per la qual cosa no s'entén la inclusió de restriccions en el subapartat f), que parla de la figura de “públic interessat”, i que restringeix la participació a les persones jurídiques que, segons el punt 2.b “porten almenys dos anys constituïdes”.  L'objectiu clar d'aquest punt és impossibilitar la participació d'una plataforma o associació creada per persones afectades per un nou pla, negant-los la capacitat per a participar en la seua  tramitació o avaluació.

En la mateixa línia, a l'article 49 es regula la submissió a informació pública, participació i consultes del mateix  quan ja s'ha elaborat, per part de l'òrgan promotor, una versió preliminar del pla o programa, i de l'estudi ambiental i territorial estratègic. Entenem que açò va en contra del que plantegen les Directives europees sobre participació i sobre avaluació estratègica, que insisteixen que el procés de participació ha de produir-se abans de la redacció dels plans. Per tant, la informació i consulta a la societat hauria de produir-se ja a la fase prèvia, que en la redacció actual reserva la consulta exclusivament a les administracions públiques afectades. Ampliar la consulta suposaria l'aplicació del principi de precaució, tan emfatitzat per la pràctica i la legislació europea, ja que permetria contrastar i detectar en una fase primerenca la conveniència, els impactes, i les alternatives de les iniciatives públiques, que es fan difícils de rectificar una vegada que s'han redactat els plans, encara que siga en fase preliminar. Per açò, caldria ampliar la consulta prèvia no solament a les administracions públiques que es considera poden estar afectades, sinó també a les Universitats, a les organitzacions de defensa ambiental, i altres associacions o grups d'afectats que puguen sentir-se implicades per la proposta.

Qüestió important és la regulació de les competències de les diferents administracions públiques en matèria de disciplina urbanística. Si bé, en aplicació del principi de subsidiarietat, tant defensat en la pràctica administrativa europea, l'exercici de les potestats en matèria de protecció de la legalitat urbanística, així com les sancionadores en esta matèria, siguen pròpies dels municipis, no es pot desconèixer la freqüent absència de mitjans humans i materials adequats per a exercir aquestes potestats. Per tant, a més de la previsió de que els ajuntaments podran sol·licitar l'assistència i col·laboració tant de la diputació respectiva com de la conselleria competent, caldria incloure de manera expressa que la aquesta conselleria vindrà obligada a crear un servei d'assistència tècnica-jurídica als ajuntaments, en matèria de disciplina urbanística, que incloga una unitat d'inspecció, l'actuació de la qual puga ser instada pels ens municipals i/o per tercers. Això últim afavoriria també l'exercici de l'acció pública en matèria urbanística previst en l'art. 48 del Text Refós de la Llei del Sòl, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008).

Per una altra banda, persisteix la inseguretat dels drets dels propietaris residents en vivendes incloses en projectes d'urbanització, ja que l'Agent urbanitzador conserva la potestat de formular el projecte de reparcel·lació forçosa, no només la pròpia Administració. La reparcel·lació forçosa s'ocasiona quan hi ha desacord en la seua confecció, i per tant l'urbanitzador com a part interessada, que ha participat en el debat per al seu acord, no pot tenir el privilegi de proposar-la a títol individual, només  l'Administració actuant hauria de poder decidir-lo com a jutge imparcial, si transcorregut el període preestablit no s'arriba a un acord entre les parts interessades. A l'Article 85 es fixen les regles per a distribuir les adjudicacions, plantejant que si la quantia dels drets dels propietaris, una vegada deduïda la retribució a l'urbanitzador, no aconsegueix el 15 per cent de la parcel·la adjudicable de menor aprofitament, l'adjudicació podrà substituir-se per una indemnització en metàl·lic. Peró aquesta hauria de ser la decisió del propietari, de cap manera la de l'agent urbanitzador. Lo mateix es pot dir de la tramitació de la reparcel·lació forçosa, segons l'Article 92, que estableix que el projecte de reparcel·lació forçosa pot formular-se bé per l'urbanitzador, o d'ofici per l'Administració. Esta hauria de ser una potestat d'ofici exclusiva de l'Administració actuant .

La Disposició final segona, relativa a la legalització massiva i indiscriminada de les edificacions aïllades en sòl no urbanitzable, constitueix una amnistia urbanística generalitzada i incontrolable, que afavorirà el frau i la consolidació de situacions greument danyoses per al territori, el paisatge i el medi ambient, a més de constituir un greuge comparatiu amb les persones o empreses que han respectat la legalitat urbanística. En aquesta disposició no es fa distinció alguna sobre la condició de sòl protegit o no, i l'única restricció és si estan construïdes amb anterioritat a la Llei 19/75, de 2 de maig (cosa quasi impossible de verificar en construccions il·legals), mantinguen el seu ús i característiques tipològiques inicials, i no es troben en situació legal de ruïna. Les conseqüències a llarg termini d'aquesta proposta escapen a la visió immediatista de les nostres Administracions, que valoren uns possibles ingressos fiscals municipals, que mai no superaran els elevats costes de les obligacions de serveis públics a unes habitatges disperses en el territori.


4 – L'aclariment del marc competencial en la tramitació dels plans urbanístics. Diferenciació entre ordenació estructural i ordenació detallada

Un dels aspectes positius de la present llei és la presència, per primera volta, de la diferenciació entre l'Ordenació Estructural i la Detallada. Ja era hora, d'acabar amb una confusió inveterada de l'urbanisme d'aquest Estat.

Però en canvi, després d'haver desaparegut en algun esborrany, la anterior Classificació del sòl reapareix en aquesta LOTUP, encara que ho fa per a establir una identificació plena entre Rural i No Urbanitzable, Urbanitzat amb Urbà, i els sòls de Nou Desenvolupament i Expansió amb els Urbanitzables. Una regulació redundant, que solament es pot entendre per qüestions fiscals, i que no aporta gens a l'ordenació urbanística del territori, introduint una confusió, i una identificació innecessària, entre classificació i zonificació. La classificació del sòl va tenir el seu sentit com a instrument per a contenir evitar el desbordament o dispersió urbana, el “urban sprawl”, assenyalant una frontera de l'urbà, encara que en la pràctica aquest límit fóra sempre franquejat i ampliat. Per contra, la zonificació ha de ser contemplada no com un instrument d'usos excloent i dominants, participant d'una visió funcionalista, segregadora, insostenible, superada per la pràctica i la teoria, sinó com una eina per a compatibilitzar usos cercant la mixticitat, no l'especialització, o fins i tot l'assenyalament d'estratègies (reparació, regeneració, protecció,…) per a fragments diferenciats del territori. Aquests plantejaments de l'urbanisme actual, reconeguts per la estratègia urbana europea, brillen per la seua absència en la LOTUP.

Un dels aspectes més greus de la LOTUP és el contingut en l'art. 24, el que tracta la privatització de les dotacions. Les xarxes, Primàries o Secundàries, de sòls destinats a dotacions públiques, permeten a les Administracions Públiques disposar de sòls des dels quals prestar els serveis públics. En permetre l'aparició de Xarxes primàries privades aqueixos serveis s'abandonen en mans del sector privat. Però a més, la regulació és com a mínim contradictòria i confusa. En l'art. 35.1.b. s'assenyala solament a la Xarxa secundària de Dotacions Públiques com a integrant de l'Ordenació Detallada, ometent tota referència a les privades, però poc després, en el 37 dedicat íntegrament al Sòl Dotacional Privat, s'indica que podran formar part de la Xarxa Primària o Secundària elements prèviament existents de titularitat privada que a més es mantenen en règim d'explotació privada. Tal sembla que solament s'admeten en la Xarxa de Dotacions a les instal·lacions privades preexistents, mentre que les noves que puguen implantar-se no computarien a l'efecte d'estàndards mínims, però si les preexistents. L'Administració no pot fer desistiment de la seua obligació de proveir a la ciutadania dels serveis públics al fet que té dret, havent de quedar clarament establit el caràcter públic irrenunciable de les dotacions públiques, i la seua no dependència de l'oferta privada5 – Flexibilitat i adaptació a la conjuntura econòmica i immobiliària.

L'Urbanisme que planteja la LOTUP no és un servei públic per a millorar la vida dels ciutadans, i per a redistribuir, en espècie, la renda urbana, sinó una maquinària pública posada al servei del sector privat. Tots els mantres de l'Urbanisme neoliberal s'anuncien ja des de l'Exposició de Motius d'aquest Projecte de Llei. Se considera el territori, el paisatge, el medi ambient, com a ”actius no deslocalitzables a explotar, factors clau de competitivitat (…) per a captar inversions, talents”.  Però aquells són recursos finits que han de ser utilitzats comunitàriament amb tota cura, especialment tenint en compte la delicada situació en què es troben. Aquesta llei intenta respondre als interessos del “mercat”, no als dels ciutadans. S'aposta per un Urbanisme mercantil, empresarial, concessional, enfront d'un altre urbanisme possible, d'inspiració social i ecològica. On estan les demandes i les necessitats socials?, on la necessitat de reconèixer les limitacions d'un ecosistema, que en el nostre País Valencià, es troba summament danyat, i la reparació del qual resulta urgent?

Per contra, a la pressent Llei no apareix el que és, en l'actualitat, el principal problema de la política urbanística valenciana: com proporcionar habitatge a totes aquestes famílies que no poden accedir a un habitatge digne, que han sigut desnonades de les cases que van adquirir quan és van creure que la bonança era per sempre, o que a hores d'ara no poden ni plantejar-se uns ingressos econòmics regulars per a pagar un habitatge propi, problema especialment greu per a la gent jove. Aquests habitatges no tenen perquè ser necessàriament, i no han de ser preferentment, en propietat, per la qual cosa es troba a faltar una política d'habitatge públic, basat en l'aprofitament de l'enorme parc d'habitatges buits, i en el lloguer social dels mateixos. Aquesta nova llei se planteja només com rellançar el negoci immobiliari, però no entra en l'altre gran problema de l'urbanisme valencià, tan relacionat amb l'anterior: què fer amb els habitatges buits: construïts però no venuts, cases embargades,  edificis deixats sense acabar, els PAI que hi ha empantanats... No és pot eludir la necessitat de desprogramar, de desfer el que s'ha fet tan malament: demolir els urbanitzacions que mai és podran acabar, algunes de promoció pública; anul·lar els adjudicacions a l'agent urbanitzador que hipotequen futurs creixements raonables; alliberar als propietaris gravats amb càrregues i avals abusius.

Resulta penós constatar que, en una llei de tanta importància i tantes ambicions com la LOTUP, que pretén substituir diverses lleis, entre altres l'anteriorment vigent Llei 4/2004, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, es despatxe el tema de l'Ordenació del Territori amb una redacció de tan breu contingut com la que s'inclou en la pressent llei. A pesar del seu nom, la LOTUP consagra l'abandonament de qualsevol pretensió d'ordenació del territori valencià. Des de l'aprovació de la Llei d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, en 1994, que determinava l'obligatorietat d'aprovar un Pla d'Ordenació del Territori per a la Comunitat, han passat dues dècades de successius estudis i lleis, cadascuna de les quals anava reduint la profunditat del seu diagnòstic i dels seus objectius, per a acabar aprovant al gener de 2011 un document denominat “Estratègia Territorial Valenciana”, convertit en una suma de propostes sectorials i locals, en molts casos una simple declaració d'intencions, de caire autosuficient i triomfalista (“el territori amb millor qualitat de vida del arc mediterrani”), que xoca amb la dinàmica de les polítiques recents, i amb les actuacions urbanístiques reals.

L'Estratègia Territorial Valenciana manté una il·lusió de creixement demogràfic pròpia de l'època de la bambolla immobiliària (justificador de més requalificacions de sòl), ja sense futur després de l'esclat de la mateixa. El seu to, excessivament desarrollista, no correspon amb la situació actual ni amb les prioritats per al segle XXI. La Estratègia està aprovada sense diagnòstic realista, sense integrar la situació post-esclafit de la bambolla immobiliària, sense reconèixer límits al creixement, sense avaluar i respectar la capacitat d'acolliment del territori, determinada al seu torn per la necessitat de preservar espais i recursos naturals.

Queda pendent de desenvolupar, amb criteris de sostenibilitat, un vertader Pla d'Ordenació del Territori, que identifique els principals riscos i oportunitats per a la preservació del medi ambient i els recursos naturals, i per a la millora de la qualitat de vida de la població, i que oriente la planificació territorial i urbanística cap a un model territorial polinuclear, equilibrat i equitatiu.

De manera conseqüent amb les anteriors crítiques, la proposta de Compromís va ser una Esmena a la totalitat, demanant la retirada de la llei per totes les raons assenyalades.

Grup de treball de Territori, Movilitat i Urbanisme de la Sectorial de Medi Ambient.

Grup de Iniciatives legislatives, de la Àrea de Institucional de Coalició Compromís

No és mé feliç el que més té, Sí el que meins Vol.¡¡¡¡

No és mé feliç el que més té, Sí el que meins Vol.¡¡¡¡
Per un Poble teu i meu , digne i de qualitat.

HIMNE A RELLEU

HIMNE D'ESPORT A RELLEU